O projektu

O projektu

Prijavitelj/Nositelj: Tehnički muzej Nikola Tesla
Partner: Grad Zagreb
Ukupna vrijednost projekta: 3.406.446,75 HRK
Ukupan iznos bespovratnih EU potpora: 2.577.770,99 HRK (projektna dokumentacija)
Trajanje projekta: 2. listopada 2017. - 2. prosinca 2019.

Priprema projekta

Tehnički muzej Nikola Tesla u partnerstvu s Gradom Zagrebom je u okviru Javnog poziva "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine", za grupu aktivnosti A – Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, prijavio projekt "Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće". Projekt je podržala: Turistička zajednica Grada Zagreba.

Ugovor

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (kao Upravljačkog tijela), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (kao posredničkog tijela razine 2) i Tehničkog muzeja Nikola Tesla
potpisan je 5. listopada 2017. / KK.06.1.1.01.0057.

Vrijednost projekta

 • Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 • Ukupna je vrijednost projekta 3.406.446,75 HRK, od čega je 3.222.213,75 prihvatljivi trošak.
 • Od toga je 2.577.770,99 HRK osigurano u obliku bespovratne potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a sa 644.442,75 HRK u financiranju sudjeluje Tehnički muzej Nikola Tesla.
  Intenzitet potpore za sve komponente je 80%.

Projektni elementi

Slijedom navedenog Tehnički muzej Nikola Tesla pokrenuo je prvu fazu obnove muzejskog kompleksa i izrade novog stalnog postava muzeja, a koja se odnosi na izradu cjelokupne projektne dokumentacije temeljem prihvaćenih projektnih elemenata:

 1. Izrada studije izvodljivosti, analize troškova i koristi, projektne prijave aktivnosti grupe B
 2. Projektne dokumentacije:
  • Snimak postojećeg stanja
   -Konzervatorski elaborat
  • Idejno rješenje
  • Idejni projekt
  • Geodetski i geotehnički elaborat
  • Glavni projekt
  • Izvedbeni projekt s troškovnicima
  • Idejni projekt postava
  • Izvedbeni projekt postava s troškovnikom
 3. Muzeološkog elaborata
 4. Marketing i PR plana
 5. Promidžba i predstavljanje projekta
 6. Upravljanje projektom

Ciljevi projekta

 • Izrada cjelokupne projektne i studijske dokumentacije koja se odnosi na obnovu i prezentaciju kulturne baštine (muzejski kompleks je kulturno dobro) te uvođenje novih sadržaja utemeljenih na znanstveno-umjetničkoj izvrsnosti i inovativnosti.
  Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za infrastrukturnu obnovu i uvođenje novih sadržaja koji će se realizirati u sljedećoj etapi projekta.

Projekt obuhvaća obnovu hale B i uvođenje novih sadržaja u dvorištu Muzeja, što znači:

 • obnovu i prezentaciju kulturne baštine,
 • novi stalni postav i sadržaje,
 • novu infrastrukturu i usluge,
 • povećanje kvaliteta posjeta i inkluzivnosti.
 • Doprinos povećanju zapošljavanja (u Muzeju i djelatnostima koje se aktiviraju novim sadržajima),
 • Grad Zagreb dobiva novi, atraktivni prostor u kojem će se razviti novi kulturno-turistički sadržaji i proizvodi.

Projekt obnove Tehničkog muzeja Nikola Tesla i uvođenja novih sadržaja ima:

 • Opći cilj: Program je usmjeren na očuvanje, revitalizaciju i integraciju kulturne baštine jačanje kapaciteta lokalnih dionika u području upravljanja i prezentacije kulturne baštine kao i tržišno pozicioniranje integriranog kulturnog proizvoda Grada Zagreba i općenito destinacije, što će doprinijeti povećanju atraktivnosti turističke destinacije, smanjiti sezonalnost turizma razvojem selektivnih oblika turizma – kulturni turizam, povećati postotak turista koji odabiru destinaciju radi kulturnih atrakcija te posljedično dati poticaj daljnjem razvoju poduzetništva u turizmu i novom zapošljavanju.
 • Specifični cilj: Obnova objekta kulturne baštine i uvođenje novih sadržaja. Realizacija projekta znači stvaranje novog kulturnog proizvoda Tehničkog muzeja Nikola Tesla i Grada Zagreba kroz ponudu novih atraktivnih sadržaja utemeljenih na znanstveno-umjetničkoj izvrsnosti i inovativnosti. Zajednica i posjetitelji Grada dobit će mjesto učenja kroz igru i zabavu o važnim temama za svakodnevni život uz osviješteni odnos prema okolišu te učenje o prošlosti za budućnost. Stvorit će se novi gradski "landmark" vezan za znanost i kulturu te stvoriti potencijal za daljnji razvoj Muzeja i sredine u kojoj djeluje.

Opći i specifični ciljevi Integriranog projekta namjeravaju se postići putem sljedećih aktivnosti koje će, temeljem izrade cjelokupne projektne dokumentacije, biti predmet prijave projekta za grupu Aktivnosti B.

Očekivani rezultati

Aktivnostima za postizanje specifičnih ciljeva planiraju se postići:

a) Obnova i rekonstrukcija kulturne baštine, njezina prezentacija i promidžba

 • građevinskom i infrastrukturnom rekonstrukcijom objekata TMNT (unutarnji i vanjski prostori, instalacije), opremanjem obnovljenog objekta namještajem i suvremenom prezentacijskom multimedijalnom opremom, izmještanjem čuvaonica muzejske građe na drugu lokaciju te uvođenjem novog stalnog postava.

Nakon infrastrukturne obnove i uvođenja novih sadržaja (novi stalni postav i dostupnost većeg broja građe u stalnom postavu, uređena izložbena dvorana, nabava nove građe, multimedijalna dvorana, dvorana za edukativne programe, ugostiteljski objekt, uređenje suvenirnice, info-punkta i garderobe i dr.) predviđa se intenzivna promidžba u Hrvatskoj i inozemstvu.
Muzej će se promovirati kao polazna točka za upoznavanje znanstveno-tehničke baštine i identiteta RH kroz europsku dimenziju te baštine i inovativnosti korištenjem različitih medija, uspostavit će se suradnja s lokalnim turističkim zajednicama u Hrvatskoj i turističkim agencijama, te izradit promotivni tiskani materijali, kao i multimedijalni sadržaji, a čime se djeluje na podizanje javne svijesti o kulturnoj baštini njezinom promocijom s ciljem povećanja vidljivosti. Navedenom aktivnosti obuhvatiti će se i promocija i promidžba odredišta kulturne baštine kroz jedini muzej znanosti i tehnike u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj.
b) Zaposlit će se veći broj djelatnika koji su vezani uz turistički sektor.
c) Nova suvenirnica znači razvoj novih turističkih proizvoda vezanih uz kulturnu baštinu, a tijesno će se surađivati s dizajnerima, lokalnim zanatima, obrtništvom i malim poduzetništvom u procesu dizajniranja i proizvodnje baštinskih suvenira.

Opći i specifični ciljevi projekta namjeravaju se postići sljedećim aktivnostima:

Komponenta/Aktivnost 1:
Obnova hale B i dvorišta – kategorija ulaganja Kultura baština

a) Obnova i opremanje postojeće građevine. Građevinska rekonstrukcija uključuje potpunu obnovu zgrade i instalacija te uvođenje instalacija koji trenutno ne postoje u objektu.
Obnova će značiti i povećanje energetske učinkovitosti građevine.
Osim uređenja prostora novog stalnog postava, aktivnosti obuhvaćaju i

 • uređenje i opremanje izložbene dvorane,
 • uređenje i opremanje stalnog prostora za edukativne radionice za kojima postoji velik interes,
 • uređenje i opremanje multimedijalne dvorane za predavanja, održavanje skupova i dr.,
 • uređenje info-punkta i garderobe
 • uređenje sanitarnih čvorova u novom stalnom postavu i zoni izložbene i multimedijske dvorane uz uvođenje toaleta za invalide.
  b) Dvorište–sadržaji i funkcija
  Površina od cca 4.000 m2: 60% u funkciji prometa i komunikacije, 40% u funkciji izložbenog prostora. Poveznica sa stalnim postavom u muzejskim zgradama.
 • Novi sadržaj: Tematski park obnovljivih izvora energije - eksponati koji su atrakcija i poticaj za edukaciju posjetitelja o obnovljivim izvorima energije u stalnom postavu. U koncepciju se uključuje geotermalna dizalica topline kao funkcionalni objekt i artefakt te edukativno pomagalo.
 • Redefiniranje postojećih sadržaja i eksponata
 • Hortikulturno uređenje u zonama zahvata
  c) Opremanje izložbenih prostora i prostora za rad s korisnicima; opremanje namještajem za stalni postav te prostora za boravak korisnika i rad s njima, opremanje muzejskim vitrinama i stalcima koji zadovoljavaju osiguravanje mikroklimarskih uvjeta izlaganja.
  d) Opremanje multimedijalnom opremom i uvođenje informacijsko-komunikacijske tehnologije - Nabava multimedijske opreme s odgovarajućim softverskim rješenjima za interaktivnu prezentaciju novih multimedijskih sadržaja za teme razrađene muzeološkom koncepcijom i projektom stalnog postava.

Komponenta/Aktivnost 2:
Novi stalni postav - kategorije ulaganja Kultura baština; Znanost i edukacija

Koncepcija, projektiranje i dizajn novog stalnog postava Muzeja
a) Novi postav biti će utemeljen je na Muzeološkom elaboratu te Konzervatorskom elaboratu izrađenima u sklopu projekta. Stalni postav vezan je uz prostor hale B (kat) i dvorišta.
Povećava se broj i opseg tema te obogaćuje muzejski sadržaj, izlaže se muzejska građa koja sada nije izložena.
Nove cjeline stalnog postava – uvođenje novih sadržaja:

 1. Komunikacije
  Novi odjel uključivat će dosad neizloženu muzejsku građu iz niza zbirki i područja: telekomunikacije, tehnika pisanja i umnožavanja teksta, računalna tehnika, radio i TV...
  Aktivnost uključuje izradu muzeološkog programa koncepcije novog postava te postavljanje tehničkih i pedagoških standarda, opremanje novog odjela suvremenom tehnologijom te edukaciju zaposlenika.
 2. Proizvedeno u Hrvatskoj (radni naziv)
  Stalni postav s povijesnim presjekom i sadašnjim proizvodima i konceptima. Postav bi bio koncipiran na način da pokaže čime je u znanosti i tehnici Hrvatska pridonijela europskoj i svjetskoj baštini kroz povijest uz isticanje aktualnosti tih izuma i njihovih izumitelja. U identitetu Europe i svijeta Hrvatska ima mali, ali razmjerno vrijedni doprinos.
 3. Odjel novih izuma
  Uvođenje novih sadržaja (predmeta) u suradnji s akademskim sektorom, udrugama civilnog društva, građanima, privatnim sektorom i Hrvatskim savezom inovatora. U odjelu novih izuma izlagale bi se tehničke inovacije hrvatskih inovatora koje bi se ritmički izmjenjivale. Prezentacijski materijali uz upotrebu suvremene multimedijalne opreme, bili bi dostupni i na 3 strana jezika.
 4. Retro IT
  Prezentacija povijesne računalne tehnike iz fundusa Muzeja i igraonica retro igara.

U prostoru dvorišta uvest će se poveznica s postavom u Muzeju vezano uz obnovljive izvore energije

Komponenta/Aktivnost 3:
Izgradnja i opremanje kafića - kategorija ulaganja Smještaj i hrana (ugostiteljstvo)

Projektiranje prostora te poremanje. Osmišljavanje prostora koji će uključivati prezentacijske elemente, suvremenu tehnologiju, domaći dizajn, ponudu jela i pića koja se temelji na ponudi lokalnih proizvođača kao i kreiranje specifične ponude u svrhu interakcije s posjetiteljima (npr. Tesla meni).

Komponenta/Aktivnost 4:
Povećanje pristupačnosti Muzeja – kategorija ulaganja Pristupačnost

Viša kvaliteta posjeta i inkluzivnost

 • Prilagođava se infrastruktura za osobe s invaliditetom što uključuje uvođenje lifta i prilagodbu izložbenih prostora za osobe s invaliditetom.
 • Doprinos socijalnoj uključenosti bit će omogućen i putem interpretativnih legendi prilagođenih slijepim i slabovidnim osobama.
 • Infrastruktura se prilagođava za uvođenje standarda Obiteljski prijatelj, uključujući uređenje prostora za dojenje te prostora za hranjenje djece.

Poboljšanje pristupačnosti

 • Uvođenje dizala i prilagodba izložbenih prostora osobama s invaliditetom; planira se dio legendi u stalnom postavu na Braillevu pismu,
 • Uvođenje besplatne Wi-Fi zone,
 • Uređenje parkirališta za autobuse kojima se dovoze grupe posjetitelja.

Komponenta/Aktivnost 5:
Uvođenje suvenirnice – kategorija ulaganja Maloprodaja i zanati

Uređenje suvenirnice - Planira se proširenje suradnje s umjetnicima, dizajnerima, obrtnicima i kreativnim industrijama radi kreiranja novih odnosno povećanje broja suvenira koji će se prodavati u suvenirnici i putem internetske trgovine.

Komponenta/Aktivnost 6:
PR i marketing - kategorija ulaganja Promocija i vidljiost

Temeljem izrađenog Marketing plana i Komunikacijske strategije provodit će se promocija projekta i rezultata projekta (sadržaja, usluga i proizvoda).

Informativni letak projekta – preuzmite

Prethodna objava Slijedeća objava